COOPERATION BETWEEN THE FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGICAL PROJECTS OF SCIENCE

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Vzaimosvyaz' fundamental'nogo znaniya i tekhnolgicheskikh proektov nauki
Author(s): 
Irina V. Chernikova
Tomsk State University
Issue number: 
No. 4 (Vol. 38)
Pages: 
177-189
Abstract: 

The mechanisms of cooperation between fundamental knowledge and technoscience (that is called a contemporary form of science and technology interaction) are covered in the paper. It is highlighted that the essential peculiarity of technoscience is that its’ objects are not substantive reality in Cartesian dualistic worldview, but so called “human dimension” objects socially and practically constructed. NBIC technologies can serve as an example of the contemporary technoscience. The paper attempts to reveal and analyze the philosophical basis of technoscience: ontological, gnoseological and axiological.

Keywords: 
techoscience, fundamental science, converging technologies, philosophic basis of techoscience, selfdeveloping systems, evolutionary constructivism, “posthuman”, responsibility ethics
References: 

Barnes B. Elusive memories of Technoscience // Perspectives on Science: Historical, Philosophical, Social. – Vol. 13. Issue 2: Technoscientific Productivity. – 2005. Summer.

Chernikova I.V. Chernikova D.V. The problem of the human nature in the light of NBIC technologies (Problema prirody cheloveka v svete NBIC tekhnologiy). Izvestiya TPU.  2010, no. 6.

Chernikova I.V. Postneklassicheskaya nauka i filosofiya protsessa (Postnonclassical science and philosophy of process).  Tomsk,  2007.

Gorokhov V.G. Before and after Chernobyl. The technological optimism and the social pessimism (Do i posle Chernobylya. Tekhnologicheskiy optimizm i sotsial'nyy pessimism). Filosofskie nauki. 2011, no.6.

Gorokhov V.G. Filosofiya i istoriya nauki (Philosophy and history of science). Dubna, 2012.

Gorokhov V.G. Life with technological risks (Zhizn' v usloviyakh tekhnologicheskikh riskov). Filosofskie nauki. 2012, no. 2

Gorokhov V.G. Sherts K. Social and ecological consequences of the development of technics (Sotsial'noekologicheskie posledstviya razvitiya tekhniki). Filosofskie nauki. 2011, no.6. Pp.49-63.

Khargittai I. Otkrovennaya nauka: Besedy s korifeyami biokhimii i meditsinskoy khimii.  Moscow,  2006.

Klyucharev G.A. Tekhnonauka v mezhdistsiplinarnom i obshchenauchnom kontekste. Neizbezhnost' nelineynogo mira.  Moscow,  2012.

Latur B. Novogo Vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoy antropologii.  Saint Petersburg, 2008.

Lektorskiy V.A. “The discussion of antirealism and realism in contemporary epistemology” (“Diskussiya antirealizma i realizma v sovremennoy epistemologii”). Poznanie, ponimanie, konstruirovanie.  Moscow, 2008.

Lektorskiy V.A. Filosofiya, poznanie, kul'tura (Philosophy, cognition and culture).  Moscow, 2012.

Losev A.F. Derzanie dukha.  Moscow, 1988.

Nort D. Ponimanie protsessa ekonomicheskikh izmeneniy.  Moscow, 2010.

Pruzhinin B.G. Prikladnoe i fundamental'noe v etose sovremennoy nauki. Filosofiya nauki.  M.: IF RAN.  2005. Vyp. 11.

Shvyrev V.S. O sootnoshenii poznavatel'noy i proektivnokonstruktivnoy funktsiy v klassicheskoy i sovremennoy nauke.. Poznanie, ponimanie, konstruirovanie.  Moscow, 2008.

Stepin V.S. Klassika, neklassika, postneklassika: kriterii razlicheniya. Postneklassika: filosofiya, nauka, kul'tura. Saint Petersburg,  2009.

Stepin V.S. Teoreticheskoe znanie (Theoretical knowledge). Moscow, 2000.

Yonas Kh. Printsip otvetstvennosti. Opyt etiki dlya tekhnologicheskoy tsivilizatsii (The principle of responsibility). Moscow,  2004.

Yudin B.G. “Society of knowledge, dialogue of cultures and the perspectives of the human-being” (“Obshchestvo znaniya, dialog kul'tur i perspektivy cheloveka”). Chelovek v mire znaniya: K 80-letiyu Vladislava Aleksandrovicha Lektorskogo (Man in the world of language). Moscow, 2012

Full Text: