CONVENTION AS A UNIVERSAL OPERATION OF COGNITION AND COMMUNICATIONS

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Konventsiya kak universal'naya operatsiya poznaniya i kommunikatsiy
Author(s): 
Lyudmila Mikeshina
Moscow Pedagogical State University
Issue number: 
No. 1 (Vol. 35)
Pages: 
16-34
Abstract: 

The article presents a justification of epistemological significance of the problem of convention and conventionalism in the context of scientific methodology, conceptions of language and categorization, moral consciousness, and also interactions, communications and constructivist ideas.

Keywords: 
convention, conventionalism, scientific rationality, language, communicativeness
References: 

Ajdukewicz K. The World-Picture and the Conceptual Apparatus (Kartina mira i ponyatiynyy apparat). Filosofiya nauki. Vypusk 2. Gnoseologicheskie i logiko–metodologicheskie problemy. Moscow, 1996.

Apel K.-O. Communication as a transcendental premise of social sciences (Kommunikativnoe soobshchestvo kak transtsendental'naya predposylka sotsial'nykh nauk). Transformatsiya filosofii (Apel K.-O. Transformation of philosophy). Moscow, 2001.

Apel K.-O. The a priori of communication and the foundation of the humanities (Apriori kommunikativnogo soobshchestva i osnovaniya etiki). Transformatsiya filosofii (Transormation of philosophy). Moscow, 2001. Pp. 265-266.

Apel K.-O. Understanding and Explanation. A Transcendental-Pragmatic Perspective. Mass. a. L. 1984.

Davidson D. Communication and convention (Obshchenie i konventsional'nost'). Issledovaniya istiny i interpretatsii (Davidson D. Inquiries into truth and interpretation). Moscow, 2003. Pp. 362 – 383.

Habermas J. Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie (Moral consciousness and communicative action). Saint Petersburg, 2000.

Kubryakova E.S. Language and knowledge (Yazyk i znanie). Protsessy kategorizatsii i kontseptualizatsii mira. Moscow, 2004.

Kubryakova E.S., Dem'yankov V.Z. et al. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov (Short vocabulary of cognitive terms). Moscow, 1996.

Mikeshina L.A. Conventions as a consequence of the communicative nature of cognition (Konventsii kak sledstvie kommunikativnoy prirody poznaniya). Sub"ekt, poznanie, deyatel'nost'. K 70-letiyu V.A.Lektorskogo (Subject, cognition and action). Moscow, 2002.

Mikeshina L.A. Epistemologiya tsennostey. Moscow, 2007.

Popper K. Otkrytoe obshchestvo i ego vragi. (Open society and its enemies). Moscow, 1992.

Porus V.N  Ajdukewicz’s ‘radical conventionalism’ and its place in the discussions of scientific rationality («Radikal'nyy konventsionalizm» K.Aydukevicha i ego mesto v diskussiyakh  o nauchnoy ratsional'nosti). Filosofiya nauki. Vypusk 2. Gnoseologicheskie i logiko–metodologicheskie problemy. Moscow, 1996.

Porus V.N. Rational communication as a problem of epistemology (Ratsional'naya kommunikatsiya kak problema epistemologii). Epistemology and philosophy of science, t. XVII, no. 3.

Puancare A. O nauke (On science). Moscow, 1983.

Sapir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologi (Selected works in linguistics and culturology). Moscow, 1993.

Weber M. Some categories of interpretative sociology (O nekotorykh kategoriyakh ponimayushchey sotsiologii). Izbr. proizvedeniya (Weber M. Selected Works). Moscow, 1990.

Witgenstein L. Filosofskie raboty (Philosophical works). Moscow, 1994.

Full Text: