Discussion

Publication Type:

Language:

Author(s): 
Viacheslav Shuper
Institute of Geography, Russia’s Academy of Sciences
Vladislav Cheshev
Tomsk State University of Architecture and Building
Nadezda Bagdasaryan
Lomonosov Moscow State University
Dmitri Efremenko
Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences
Dmitri Stebakov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Issue number: 
No. 2 (Vol. 40)
Pages: 
29-58
Abstract: 

The participants of the discussion support the thesis formulated by Prof. Gorokhov, according to which sciences should not be divided into theoretical and applied, but it is rather research within particular sciences that should be qualified as theoretic (fundamental) or applied. They justify it with illustrations from different spheres. Dmitri Stebakov (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences) investigates the thesis in the field of psychology, Dmitri Efremenko (Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences) brings justification for the thesis from cognitive sciences. Viacheslav Shuper (Institute of Geography, Russia’s Academy of Sciences), Vladislav Cheshev (Tomsk State University of Architecture and Building), Nadezda Bagdasaryan (Lomonosov Moscow State University) bring examples of unsatisfactory scientific beurocratic management resulting from the division.

References: 

(Aforizmy ob istolkovanii tsarstva prirody i cheloveka). Sochineniya V 2 - t. T.2. (Works in 2 vols.). Moscow, Mysl', 1978.

Bacon F. The New Organon Or True Directions Concerning The Interpretation Of Nature

Bechmann G., Beck S. Zur gesellschaftlichen Wahrnehmung des anthropogenen Klimawandels und seiner möglicher Folgen // Kopfmüller J., Coenen R. (Hg.). Risiko Klima. Der Treibhauseffekt als Herausforderung für Wissenschaft und Politik.- Frankfurt a. M. – NY: Campus Verlag. 1997.

Dyu-Bua. Magnetic circuit and its measuring (Magnitnaya tsep' i ee izmerenie). Elektrichestvo, 1891, no. 23.

Efremenko D.V. Ekologo-politicheskie diskursy. Vozniknovenie i evolyutsiya. (Ecological and Political Discourse. Beginnings and evolution). Moscow, INION RAN, 2006.

Gorokhov V.G. Basic and applied research, instead if basic and applied sciences (Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya, a ne fundamental'nye i prikladnye nauki) Epistemology and Philosophy of Science - Epistemologiya i filosofiya nauki, 2014, no.2.

Gorokhov V.G. Tekhnicheskie nauki: istoriya i teoriya (istoriya nauki s filosofskoy tochki zreniya) (Technical sciences: history and theory (the history of science from a philosophical point of view). Moscow, Logos, 2012.

Gorokhov V.G. The concept of “technology” in the philosophy of technology and the specifics of socio-humanitarian technology (Ponyatie «tekhnologiya» v filosofii tekhniki i osobennost' sotsial'no-gumanitarnykh tekhnologiy). Epistemology and Philosophy of Science - Epistemologiya i filosofiya nauki. 2011, no.2.

Gorts A. Knowledge, cost and capital. On the criticism of economics of knowledge (Znanie, stoimost' i kapital. K kritike ekonomiki znaniy). Logos. 2007, no. 4 (61).

Ioffe A.F., Grigoryana A.T. (eds.) Sbornik k stoletiyu so dnya rozhdeniya Maksa Planka (A collection of articles devoted to the 100th anniversary of Max Plank). Moscow, 1958.

Ivanov B.I., Cheshev V.V. Stanovlenie i razvitie tekhnicheskikh nauk (The establishment and development of technical sciences). Leningrad, Nauka, 1977.

Kedrov B.M. Klassifikatsiya nauk (Classification of sciences). T.1. Moscow, Nauka, 1961.

Kedrov B.M. On fundamental and applied sciences (O naukakh fundamental'nykh i prikladnykh). Voprosy filosofii, 1972, no. 10.

Lepskiy V.E. Refleksivno-aktivnye sredy innovatsionnogo razvitiya (Reflexively active environments of innovational development). Moscow, 2010.

Medvedev Yu. How to measure sciences with a universal measure? Kak obshchim arshinom izmerit' nauku? Rossiyskaya gazeta. 11 September 2005.

Ol'shki L. Istoriya nauchnoy literatury na novykh yazykakh (The history of scientific literature in new languages). Moscow, Leningrad, 1933.

Pol're B. Cognitive capitalism on the march (Kognitivnyy kapitalizm na marshe). Politicheskiy zhurnalPolitical Journal. 2008, no.2 (179).

Vasilyuk F.E. From psychological practice to psychotechnical theory (Ot psikhologicheskoy praktiki k psikhotekhnicheskoy teorii). Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnalMoscow Pscyhotherapeuticl Journal. 1992, no. 1, pp. 15–32.

Vasilyuk F.E. The methodological sense of a psychological schism (Metodologicheskiy smysl psikhologicheskogo skhizisa). Voprosy psikhologii, 1996, no. 6, pp.25-40.

Full Text: