ROBERT KING MERTON AND FLORIAN ZNANIECKI ON «THE MAN OF KNOWLEDGE» AND “THE MAN OF ACTION”

Language:

Transliteration of original Title: 
Robert King Merton i Florian Znaneckiy o «lyudyakh znaniya» i «lyudyax deystviya»
Author(s): 
Raisa Barash
Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences
Issue number: 
No. 3 (Vol. 37)
Pages: 
205-228
Abstract: 

The rubric "Archive" presents the foreword of R.Barash and her translations of the following works: Merton R. Znaniecki’s The Social Role of the Man of Knowledge, Znaniecki F. The Social Role of the Man of Knowledge.

References: 

Bloor D. The definition of relativism (Opredelenie relyativizma). Epistemology and philosophy of science - Epistemologiya i filosofiya nauki. 2011, no. 4.

Fuller S. The social epistemology of the university: how to preserve the integrity of knowledge in the so-called society (Sotsial'naya epistemologiya universiteta: kak sokhranit' tselostnost' znaniya v tak nazyvaemom obshchestve). Epistemology and philosophy of science - Epistemologiya i filosofiya nauki. 2008, no. 1.

Mead G. Social consciousness and the consciousness of meaning (Sotsial'noe soznanie i soznanie smysla). Epistemology and philosophy of science - Epistemologiya i filosofiya nauki. 2013, no. 1. pp. 219 – 227.

Kasavin I.T. Tekst, diskurs, kontekst. Vvedenie v sotsial'nuyu epistemologiyu yazyka (Text, discourse, context. Introduction into the social epistemology of language). Moscow, 2008.

Kasavin I.T. (ed.) Sotsial'naya epistemologiya. Idei, metody, programmy (Social epistemology: ideas, methods, programs). Moscow, 2010.

Antonovskiy A.Yu. Sotsioepistemologiya. O prostranstvenno vremennykh i lichnostnykh izmereniyakh obshchestva (Socioepistemology). Moscow, 2010.

Antonovskiy A.Yu.. Niklas Luman: epistemologicheskoe vvedenie v teoriyu sotsial'nykh system (N.Luhmann: an epistemological introduction into the theory of social systems). Moscow, 2007.

Znaniecki F. The Social Role of the Man of Knowledge. Columbia University Press. 1940.

Merton R. Znaniecki’s The Social Role of the Man of Knowledge. American Sociological Review, 1941, no. 6.

Full Text: